Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận về nước

CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

VÀ CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC

 

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài được điều chỉnh bởi Luật đầu tư năm 2014Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.  

Nhà đầu tư khi đầu tư ra nước ngoài, bước đầu tiên cần thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, cũng như chuyển lợi nhuận về nước, nhà đầu tư cần tuân thủ theo quy định như sau:

  1. Mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài

Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

  1. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư đủ điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi:

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
  • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;
  • Có tài khoản vốn theo quy định;
  • Thư chấp thuận giao dịch ngoại hối của Ngân hàng nhà nước;
  • Kích hoạt tài khoản Vốn và thực hiện giao dịch chuyển khoản ra nước ngoài.

Trên thực tế, việc chuyển tiền ra nước ngoài hay gặp khó khăn ở phần nhà đầu tư phải chứng minh nguồn gốc số tiền/tài sản chuyển ra nước ngoài để đầu tư. Ngân hàng sẽ xem xét nguồn gốc số tiền để quyết định việc có chấp thuận cho chuyển tiền ra nước ngoài hay không, vì liên quan đến vấn đề quản lý an ninh tiền tệ quốc gia.

  1. Chuyển lợi nhuận về nước

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.

Trong thời hạn nói trên mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Việc chuyển lợi nhuận về nước cũng thực hiện thông qua tài khoản vốn mà nhà đầu tư đã mở trước đó. Nhà đầu tư cần tuân thủ đúng các quy định về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận về nước để tránh gặp trục trặc trong quá trình chuyển vốn, làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]