Thủ tục tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Vốn đầu tư ra nước ngoài được hiểu là khoản vốn dùng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài và được ghi nhận trên Giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại thời điểm đăng ký. Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài hoặc trong quá trình hoạt động đầu tư, Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của mình.

Trong phạm vi bài viết này, GLAW sẽ cung cấp cho quý khách hàng quy trình để thực hiện THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI) theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

1. Các hình thức tăng vốn đầu tư ra nước ngoài:

  • Nhà đầu tư tăng vốn đầu tư bằng cách chuyển thêm vốn ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư;
  • Nhà đầu tư giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư trên Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

* Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
  • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép đối với trường hợp tăng vốn bằng cách chuyển thêm vốn ra nước ngoài.
  • Các tài liệu khác có liên quan.

* Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư kê khai thông tin điều chỉnh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã điều chỉnh.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước, Nhà đầu tư phải tiến hành đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng nhà nước đối với trường hợp chuyển thêm vốn đầu tư ra nước ngoài và thông báo thay đổi đối với trường hợp sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]