Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

 

Các dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp phép theo diện chấp thuận chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, sau khi tiến hành hoạt động đầu tư ở nước ngoài mà phát sinh các nhu cầu như mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư,… dẫn đến nội dung dự án đầu tư có thay đổi so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp phép, thì theo quy định của Luật đầu tư hiện hành, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trong phạm vi bài viết này, GLAW cung cấp đến Quý khách hàng quy định về THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN TRƯƠNG.

I. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh:

 1. Thay đổi nhà đầu tư Việt Nam;
 2.  Thay đổi hình thức đầu tư;
 3. Thay đổi vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư;
 4. Thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư đối với các dự án đầu tư yêu cầu phải có địa điểm đầu tư;
 5. Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
 6. Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài để tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký hoặc tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

II. Trình tự thủ tục điều chỉnh

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Dựa vào các nội dung điều chỉnh, Nhà đầu tư xác định các văn bản liên quan dưới đây để hoàn thiện hồ sơ:
  • Đề xuất dự án đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;
  • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
  • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với trường hợp yêu cầu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài;
  •  Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay;
  • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
  • Các tài liệu khác có liên quan.

Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư kê khai thông tin điều chỉnh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ về Bộ Kế hoạch và đầu tư

Kết quả: Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã điều chỉnh.

Đối với những trường hợp thay đổi không thuộc các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, Nhà đầu tư tiến hành cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sau khi thay đổi.

Trên đây là quy trình thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]