Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài – Thủ tướng

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHẢI XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)

 

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Đối với những dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư lớn hoặc mang tính chuyên biệt của một số ngành nghề đặc biệt sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết dưới đây, GLAW sẽ cung cấp quy trình THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

1. Dự án thuộc quyết định chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

Trừ các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận những dự án dưới đây:

 • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp ở trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

2. Trình tự thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (nộp kèm văn bản của tổ chức tín dụng xác nhân số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư) hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư;
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài;
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư;
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay;
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Thời gian và quy trình xử lý:

 • Nhà đầu tư kê khai thông tin hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 08 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình hoặc nội dung được phân công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

Kết quả: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]