Thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài – Quốc hội

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHẢI XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA QUỐC HỘI )

 

Hiện nay, trong quy định của Luật đầu tư có quy định phân chia dự án đầu tư ra nước ngoài theo hai trường hợp: dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương và dự án đầu tư không cần xin chấp thuận chủ trương.

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Dưới đây sẽ là quy trình thủ tục để XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC DỤ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CẦN XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA QUỐC HỘI

1. Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Trình tự thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội:

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (nộp kèm văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư) hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư;
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài;
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư;
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay;
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Thời gian và quy trình xử lý:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước;
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ;
 • Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội;
 • Quốc hội sẽ xem xét thông qua hoặc không chấp thuận tại kỳ họp Quốc hội;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

Kết quả: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]