Phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm những thông tin gì?

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 GỒM NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho các cá nhân và cơ quan nhà nước, tổ chức Chính Trị –  Xã Hội để phục vụ cho công tác quản lý nhân sự, hoạt động thành lập, đăng kí kinh doanh, hợp tác xã, quản lí doanh nghiệp. Vậy nội dung của phiếu lí lịch tư pháp số 1 gồm có những nội dung gì?

Nội dung có trong phiếu lí lịch tư pháp số 1 gồm có 3 nội dung chính theo qui định tại Điều 42 của Luật lý lịch tư pháp 2009 và Thông tư 13/2011/TT-BTP.

I. Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân gồm có những nội dung sau: Họ và tên, giới tính, ngày thánh năm sinh, quốc tịch, nơi sinh, nơi trú, số hộ chiếu hay số chứng minh nhân dân của cá nhân được cấp phiếu lí lịch tư pháp.

II. Tình trạng án tích:

Đối với cá nhân không bị kết án tích thì điền “không có án tích”. Nếu cá nhân bị kết án chưa đủ điều kiện để được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

Đối với cá nhân được xóa án tích và thông tin về vấn đề xóa án tích đã được cập nhật trong lí lịch tư pháp thì điền “không có án tích”.

Đối với cá nhân được đại xá và thông tin về việc đại xá đã cập nhật trong lí lịch tư pháp thì điền “không có án tích”.

Theo khoản 1 điều14 thông tư 13/2011/TT-BTP cách ghi mục này được qui định như sau:

  • Đối với cá nhân không bị kết án, bị kết án nhưng được xóa án tích, cá nhân được đại xá thì ghi “không có án tích”. Nếu cá nhân nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì ghi “không có án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam”. Các ô và cột trong mục này không ghi vào phiếu lý lịch tư pháp.
  • Đối với những cá nhân bị kết án mà chưa đủ điều kiện để được xóa án tích thì điền “có án tích”  và ghi rõ nội dung bản án ở các ô, cột trong phiếu lý lịch tư pháp.

III. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp:

  • Đối với cá nhân không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã dựa theo quyết định tuyên bố phá sản thì điền “không cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Đối với cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì điền chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức không yêu cầu thì nội dung này không ghi vào phiếu lý lịch tư pháp:

Căn cứ theo thông tư 13/2011/TT-BTP cách ghi mục này được qui định cụ thể như sau:

  • Đối với cá nhân được cấp phiếu lí lịch tư pháp không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thì điền “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã, các ô và cột trong mục này không được ghi vào phiếu lí lịch tư pháp.
  • Nếu người được cấp phiếu lí lịch tư pháp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi rõ chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã.
  • Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức xin để cấp phiếu lí lịch tư pháp số 1 không có yêu cầu xác nhận nội dung về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục “thông tin vê cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã” không ghi vào phiếu lí lịch tư pháp.

Một số lưu ý:

  • Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã được điền theo thứ tự thời gian thông tin được cập nhật.
  • Nội dung của thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lí doanh nghiệp, hợp tác xã điền theo quyết định tuyên bố phá sản của tòa án.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]