Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được dùng để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, ghi rõ các vấn đề họp bàn đã được thông qua với sự tham dự của những thành viên nào, căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh sau này. Mời các bạn cùng tìm hiểu biên bản họp hội đồng thành viên và tải mẫu tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1KsEAQli2nPF0gCtgUxTJPFLWl8fBXjcf/view?usp=sharing

I. Các công ty có hội đồng thành viên:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên.

 • Công ty TNHH một thành viên do cá nhân hay tổ chức làm chủ. Nếu chủ sở hữu là tổ chức thành lập thì có hội đồng thành viên.

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên góp vốn thành lập từ 2 – 50. Các thành viên góp vốn là hội đồng thành viên.

 • Công ty hợp danh có hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên còn lại.

II. Hội đồng thành viên là gì?

Mỗi loại hình công ty có bản chất hội đồng thành viên không giống nhau.

a. Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm tất cả các thành viên công ty. Là cơ quan quyết định cao nhất.

b. Công ty TNHH một thành viên:

Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên là cơ quan chủ sở hữu là tổ chức bổ nhiệm.

Họp hội đồng thành viên có thể tiến hành theo định kỳ hay theo yêu cầu của các chủ thể pháp luật quy định, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Hội đồng thành viên lấy danh nghĩa chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; lấy danh nghĩa công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ công ty, ngoại trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hay Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu về quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định.

c. Công ty hợp danh:

Hội đồng thành viên của công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn hợp danh hợp lại

III. Biên bản họp hội đồng thành viên là gì?

Căn cứ tại điều 79 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm gồm từ 3 – 7 thành viên với nhiệm kỳ không vượt quá 5 năm.

Do đó, Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ dưới đây:

 • Lấy danh nghĩa chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

 • Lấy danh nghĩa công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, ngoài quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc tiến hành các quyền và nghĩa vụ được giao.

Lưu ý: Chủ tịch hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hay do các Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.

Căn cứ tại điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, Biên bản họp thành viên của công ty TNHH là biên bản ghi lại cuộc họp để thông qua một công việc của công ty TNHH. Vì bất kỳ quyết định nào cũng cần có sự thống nhất của các thành viên trong Công ty.

Bên cạnh đó, các cuộc họp Hội đồng thành viên có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu lại dưới hình thức điện tử khác và phải hoàn thành, thông qua ngay trước khi cuộc họp kết thúc.

IV. Một số lưu ý khi lập Biên bản họp hội đồng thành viên:

1. Những nội dung bắt buộc phải có trong Biên bản họp Hội đồng thành viên:

 • Địa điểm, thời gian họp.
 • Chương trình và mục đích họp.
 • Họ và tên của thành viên, người đại diện theo ủy quyền tham gia họp và không tham gia họp.
 • Vấn đề được bàn luận, biểu quyết, tóm gọn các ý kiến phát biểu của thành viên về các vấn đề bàn luận.
 • Tổng số phiếu tán thành, không tán thành; biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ đối với từng vấn đề biểu quyết.
 • Các quyết định đã được thông qua,
 • Họ và tên, chữ ký của người làm biên bản, chủ tọa cuộc họp.

Vì vậy, người làm biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

2. Điều kiện để được tiến hành cuộc họp:

 • Để tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên cần có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia.
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có hơn 50% số thành viên dự họp tán thành.
 • Việc thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hay toàn bộ số vốn điều lệ của công ty phải được tối thiểu ¾ số thành viên tham dự tán thành.

Nghị quyết hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hay từ ngày ghi tại quyết định đó, ngoại trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]