Chủ tịch hội đồng quản trị (Chairman of the board) là gì?

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CHAIRMAN OF THE BOARD) LÀ GÌ?

Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng anh là một trong những chức danh nghề nghiệp cần biết trước khi công tác tại các công ty nước ngoài. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn biết tên tiếng anh của chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị” và hiểu rõ bản chất của chức danh này.

I. Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực và quyền hạn nhất trong ban giám đốc, đồng thời là người lãnh đạo các giám đốc điều hành và cán bộ của công ty.

Hay chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị đóng vai trò liên kết giữa hội đồng quản trị và ban quản lý cấp trên nhằm đảm bảo nhiệm vụ của công ty đối với các cổ đông sẽ được thực hiện.

Hội đồng quản trị bầu 1 thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc hay Giám đốc công ty ngoại trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ hơn ½ tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

Và một số trường hợp khác được quy định theo Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán.

II. Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board hay chairman of directors.

Trong tiếng Anh chủ tịch hội đồng quản trị được định nghĩa như sau: The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

III. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị:

Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ dưới đây:

 • Lập chương trình, đưa ra kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp
 • Tâp họp và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.
 • Giám sát và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 • Tiến hành việc tổ chức nhằm mục đích thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.
 • Chủ tọa cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 • Nếu cần thiết có thể tuyển thư ký với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị hay Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền.
 • Các quyển và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được đề cập trong Điều lệ công ty.

Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hay không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền dạng văn bản cho thành viên khác để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Nếu không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại cử một cá nhân trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

Trong trường hợp, nếu xét thấy cần thiết Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển thư ký để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

Dưới đây là các quyền và nghĩa vụ của thư ký công ty (Dựa theo Điều 152, Luật Doanh nghiệp 2014)

 • Hỗ trợ triệu tập, tổ chức họp Đại hội đổng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ghi chép biên bản họp.
 • Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thực hiện và áp dụng nguyên tắc quản trị công ty.
 • Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Hỗ trợ công ty trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; xây dựng quan hệ cổ đông.
 • Hỗ trợ công ty trong việc thực hiện đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, thủ tục hành chính và công khai hóa thông tin.
 • Quy định tại Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ khác.

IV. Một số ví dụ về cụm từ sử dụng chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh:

 • Powers of the chairman of the board: Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị.
 • What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?: Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?
 • Chairman of the board: Chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Chairman of the board of directors in a joint stock company: Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
 • Compare the rights of the chairman of the board and the general director: So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc.
 • What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì?
 • Title of the chairman of the Language Management Council: Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Responsibility of the board chairman: Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Conditions of being Chairman of the Board of Directors: Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị.
 • The chairman of the board of directors must be a shareholder: Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông.
 • Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company: Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]