Chế độ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn cho người nước ngoài tại Việt Nam

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM VÀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THEO GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

I. Chế độ bảo hiểm

1. Bảo hiểm xã hội:

Thời điểm đóng

Mức đóng của người sử dụng lao động

Mức đóng của người lao động nước ngoài

Tổng cộng

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Tổng cộng

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Tổng cộng

 

Từ 01/12/2018

3%

0,5%

0

4%

0

0

0

0

4%

Từ 01/01/2022

3%

0,5%

14%

17,5%

0

0

8%

8%

25,5%

 

Cơ sở pháp lý:

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH (Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP)

– Theo đó, mức đóng BHXH cho người nước ngoài được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP. “Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”

– Mức đóng của người lao động nước ngoài được quy định tại điều 12 nghị định này như sau: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

Như vậy:

 • Từ ngày 01/01/2021 thì người sử dụng lao động sẽ phải trích 4% quỹ tiền lương để đóng BHXH cho người lao động nước ngoài; còn người lao động sẽ không phải trích tiền lương để đóng khoản này.
 • Từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động sẽ phải trích 17,5% quỹ tiền lương để đóng BHXH cho người lao động nước ngoài; Người lao động nước ngoài sẽ trích 8% tiền lương để đóng BHXH cho mình.

2. Bảo hiểm y tế:

Từ ngày 01/12/2018 thì mức đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng như sau:

Mức đóng của người sử dụng lao động

Mức đóng của người lao động nước ngoài

3%

1,5%

Cơ sở pháp lý:

 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do cả người lao động và người sử dụng lao động đóng (Theo khoản 1 điều 1 nghị định 146/2018/NĐ-CP).
 • Theo điểm a khoản 1 điều 7 nghị định 146/3028/NĐ-CP thì mức đóng BHYT như sau:“Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%”
 • Như vậy, từ ngày 01/01/2021 mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn sẽ là 4,5%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động trích đóng 1,5% trên quỹ lương của người lao động.

3. Bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam theo Luật việc làm 2013. Vì vậy người nước ngoài không nằm trong đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp và người sử dụng lao động cũng không cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nước ngoài.

4. Kinh phí công đoàn

Theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP  thì:

 • Người sử dụng lao động có sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn.
 • Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.
 • Thời điểm bắt đầu đóng kinh phí công đoàn: từ 01/12/2018, thực hiện định kỳ hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH cho người lao động.

=> Vì vậy người sử dụng lao động sẽ phải trích 2% quỹ tiền lương của người lao động để đóng kinh phí công đoàn cho người lao động nước ngoài.

 

Kết luận: Khi doanh nghiệp có người lao động nước ngoài thì mức đóng các loại bảo hiểm và kinh phí công đoàn như sau:

Thời điểm đóng

Mức đóng của người sử dụng lao động

Mức đóng của người lao động nước ngoài

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Kinh phí công đoàn

Tổng cộng

Quỹ ốm đau và thai sản

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ hưu trí và tử tuất

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Kinh phí công đoàn

Tổng cộng

Từ 01/12/2021

3%

0,5%

0

3%

0

2%

8,5%

0

0

0

1,5%

0

0

1,5%

Tổng cộng 10%

Từ 01/01/2022

3%

0,5%

14%

3%

0

2%

22,5%

0

0

8%

1,5%

0

0

9,5%

Tổng cộng 32%

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]