Thủ tục chuyển vay nước ngoài ngắn hạn

THỦ TỤC CHUYỂN KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN

Thông thường trước khi thực hiện vay khoản vay nước ngoài thì doanh nghiệp phải xem xét đến mục đích khoản vay, thời hạn dự tính vay là bao lâu, phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư để xác định được khoản vay dự tính vay là khoản vay ngắn hạn, khoản vay trung hạn hay khoản vay dài hạn. Trên thực tế, không ít trường hợp bên vay ban đầu xác định là vay khoản vay ngắn hạn nhưng vì nhiều lý do chủ quan, khách quan khác nhau mà có nhu cầu gia hạn khoản vay ngắn hạn thêm thời gian mục đích là để kéo dài thời gian trả nợ khoản vay. Theo quy định của pháp luật thì hoạt động này gọi là chuyển khoản vay ngắn hạn thành khoản vay trung hạn, dài hạn đồng thời cũng quy định những trình tự, thủ tục cụ thể mà bên vay cũng như bên cho vay phải thực hiện.   

 

Xét về mặt thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì khoản vay ngắn và khoản vay trung hạn, khoản vay dài hạn khác nhau là thủ tục đăng ký khoản vay với ngân hàng nhà nước Việt Nam. Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn (có thời hạn vay dưới 01 năm, không được gia hạn, không có dư nợ gốc) thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay, đối với khoản vay trung hạn, dài hạn thì phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trong thời hạn quy định.

 

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp về điều kiện chuyển đổi khoản vay và trình tự, thủ tục chuyển đổi khoản vay ngắn hạn thành khoản vay trung hạn và dài hạn tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

 

1. Điều kiện chuyển đổi khoản vay ngắn hạn thành khoản vay trung hạn, dài hạn

Theo Thông tư 12/2014/TT-NHNN, điều kiện vay khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là khác nhau. Do đó, trước khi chuyển khoản vay ngắn hạn thành trung hạn, dài hạn thì bên vay phải đáp ứng được điều kiện vay đối với khoản vay trung hạn, dài hạn. 

 • Đối với mục đích vay thì hiện nay pháp luật không cấm việc vay trung hạn, dài hạn cho mục đích vay ngắn hạn. Điều này có nghĩa là bên vay không cần chuyển đổi mục đích vay từ ngắn hạn sang trung hạn, dài hạn.
 • Đối với hạn mức vay thì hiện nay pháp luật không quy định hạn mức vay đối với khoản vay ngắn hạn mà quy định hạn mức vay đối với khoản vay trung hạn, dài hạn. Cụ thể như sau: Trường hợp bên vay được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khoản vay trung hạn, dài hạn (bao gồm cả khoản vay trong nước) không được vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp. Trong trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khoản vay trung hạn, dài hạn (bao gồm cả khoản vay trong nước) không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay tại phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này có nghĩa là, nếu như hạn mức của khoản vay ngắn hạn trước đó đã vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp hoặc vượt quá tổng nhu cầu vốn vay tại phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bên vay phải điều chỉnh lại vốn đầu tư trên giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhu cầu vay vốn trên các giấy tờ có giá trị tương đương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Trình tự, thủ tục chuyển đổi khoản vay ngắn hạn thành khoản vay trung hạn, dài hạn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN, đối với khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm thì phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên ký thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung hạn hoặc dài hạn.

 1. Hình thức đăng ký khoản vay nước ngoài: Bên vay gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản vay trên 10 triệu USD) hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khoản vay dưới 10 triệu USD), trong trường hợp bên vay lựa chọn hình thức vay trực tuyến thì có thể gửi thêm hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn tại trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn).
 2. Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài:
 • Đơn đăng ký khoản vay (Phụ lục 01 – Thông tư 03/2016/TT-NHNN) hoặc Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trên Trang điện tử (in Đơn từ trang điện tử, ký và đóng đấu);
 • Bản sao (có xác nhận của bên vay) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của bên đi vay;
 • Bản sao (có xác nhận của bên vay) hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay: Báo cáo việc sử dụng Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định về Điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn (kèm theo các tài liệu chứng minh) và phương án trả nợ đối với Khoản vay nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký;
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của bên vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn Khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn; hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản vay, trả nợ về tình hình rút vốn, trả nợ của bên đi vay đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu.
 1.  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản vay nước ngoài
 • Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối): Khoản vay có kim ngạch vay trên 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính: Khoản vay có kim ngạch vay đến 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).
 1. Thời hạn giải quyết và kết quả

Trong vòng 12 ngày – 45 ngày, bên vay sẽ nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký Khoản vay nước ngoài.

 

Lưu ý:

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký, bên vay và bên cho vay phải thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn hoặc chuyển khoản vay ngắn hạn thành tung hạn, dài hạn dưới dạng văn bản. Thỏa thuận vay
 • Trong trường hợp bên vay không thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Trong quá trình hoạt động, nếu khoản vay nước ngoài có nội dung thay đổi so với nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận thì bên đi vay cần thực thủ tục đăng ký hoặc thủ tục thông báo về nội dung thay đổi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trừ một số nội dung thay đổi thì chỉ cần thông báo, không cần đăng ký thay đổi).

 

Trên đây là những thủ tục cần phải thực hiện để chuyển đổi khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung hạn, dài hạn đối với khoản vay không được chính phủ bảo lãnh và bên vay không là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, ngân hàng. Trên thực tế, tùy vào cư quan tiếp nhận hồ sơ có thể có những yêu cầu khác nhau do đó bên vay cần liên hệ trước khi thực hiện.

 

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].