Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về quy định ghi nhãn thực phẩm cung cấp các thông tin chỉ dẫn về việc thực hiện ghi thông tin định lượng, xuất xứ và cảnh báo trên nhãn hàng thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trong nước và xuất khẩu.

Nội dung và quy định ghi nhãn thực phẩm

I. Các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa

a) Tên hàng hóa;

b) Địa chỉ, tên cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

 • Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào chính hàng hoá, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tự xác định nhóm hàng hóa để ghi lại các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.
 • Trường hợp kích thước hàng hóa không đủ để thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn, phải ghi lại các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, việc thực hiện các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

II. Tên hàng hóa

 • Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết của tên hàng hóa phải có kích thước lớn nhất của văn bản yêu cầu so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hoá.
 • Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên của hàng hóa không được hiểu sai bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.
 • Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định này.

III. Địa chỉ, tên cá nhân tổ chức đại diện nhãn hiệu hàng hóa đó

 • Tên của cá nhân, tổ chức và địa điểm ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.
 • Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.
 • Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
 • Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được tổ chức, cá nhân này cho phép.

IV. Thông tin định lượng

 • Hàng hóa định lượng đo lường chính xác phải được lập biên bản, báo cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.
 • Hàng hóa định lượng bằng số đếm thì phải ghi định lượng theo số đếm tự nhiên.
 • Trường hợp trong một bao bì thương phẩm có nhiều đơn vị hàng hóa thì phải ghi định lượng của từng đơn vị hàng hóa và định lượng tổng của các đơn vị hàng hóa.
 • Trong trường hợp phụ gia được sử dụng để tạo ra màu sắc, hương vị, hương vị nhưng màu sắc, hương vị và hương vị gắn liền với tên của hàng hóa không phải là số lượng.
 •  Trường hợp tên chiết xuất, tinh chất từ nguyên liệu tự nhiên có tên hàng hóa phải được ghi trong thành phần số lượng chiết xuất, tinh chất hoặc khối lượng nguyên liệu tương đương được sử dụng để tạo ra lượng chiết xuất và tinh chất đó.

 

V. Thông tin ngày sản xuất và hạn sử dụng

 • Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng của hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng và năm của năm dương lịch. Trong trường hợp viết theo thứ tự khác, chú thích đó phải được chú thích bằng tiếng Việt. Mỗi số cho biết ngày, chỉ tháng, chỉ năm được viết bằng hai chữ số, được phép viết số chỉ năm trong bốn chữ số. Số cho biết ngày, tháng, năm của một dòng thời gian phải được viết trong cùng một dòng. Trường hợp có quy định ghi tháng sản xuất phải được ghi theo thứ tự tháng, năm dương lịch. Trường hợp có quy định ghi năm sản xuất phải ghi bốn chữ số chỉ được ghi năm dương lịch” ngày sản xuất”, “thời hạn sử dụng” hoặc “thời hạn sử dụng” được viết trên nhãn được viết đầy đủ hoặc viết tắt bằng chữ in hoa như sau: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”.
 • Trường hợp hàng hoá phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này, nhãn hàng hoá đã ghi ngày sản xuất theo quy định tại khoản 1 điều này, thời hạn sử dụng được phép là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất và ngược lại nếu nhãn hàng hoá đã ghi lại thời hạn sử dụng, ngày sản xuất được phép được ghi là khoảng thời gian trước thời hạn sử dụng.

 

VI. Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định, ghi xuất xứ hàng hóa nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa, hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết.
 • Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “sản xuất tại”, “nước xuất xứ”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” với tên của quốc gia hoặc lãnh thổ sản xuất hàng hoá đó. Tên của quốc gia hoặc lãnh thổ sản xuất hàng hóa không được viết tắt.

 

VII. Thành phần định lượng

 • Viết thành phần là viết tên nguyên liệu bao gồm các chất phụ gia được sử dụng để sản xuất hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm ngay cả khi hình thức nguyên liệu đã được thay đổi. Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn hàng hóa để gây sự chú ý đối với hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.
 • Viết các thành phần định lượng là để viết các thành phần với định lượng của mỗi thành phần. Tùy thuộc vào tính chất và tình trạng của hàng hóa, thành phần định lượng được ghi là khối lượng của thành phần trong một đơn vị sản phẩm hoặc được viết bằng một trong các tỷ lệ: Khối lượng với khối lượng; khối lượng với thể tích; thể tích với thể tích; phần trăm khối lượng; phần trăm thể tích.

Trường hợp thành phần hàng hóa được định lượng bằng các đại lượng đo lường phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.

VIII. Thông số kỹ thuật

Đối với thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm phạm vi giá trị dinh dưỡng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.

IX. Các nội dung khác

 • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Các nội dung thể hiện thêm không được trái với quy định của pháp luật và phải bảo đảm trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không xuyên tạc các nội dung bắt buộc trên nhãn.
 • Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam.

Như vậy qua bài viết hy vọng chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những lưu ý và hướng dẫn các quy định ghi nhãn thực phẩm chi tiết và mới nhất.