Hoạt động báo chí là gì và quy định về cấp giấy phép hoạt động báo chí

Hoạt động báo chí, theo quy định tại Điều 3 khoản 2 của Luật Báo chí 2016, bao gồm sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình. Cơ quan báo chí, được quy định tại Điều 16 của Luật Báo chí 2016, là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 Luật Báo chí 2016, có thể thực hiện một hoặc nhiều loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của Luật Báo chí 2016.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí được quy định tại Điều 17 Luật Báo chí 2016 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 20 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018), bao gồm việc xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử). Ngoài ra, còn có yêu cầu về phương án tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; đủ người đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Báo chí 2016 để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí;

  • Có sổ đăng ký thông tin báo chí, ghi rõ các thông tin như: loại hình báo chí, tên cơ quan chủ quản, tên người đứng đầu cơ quan báo chí, địa chỉ, số điện thoại, email, địa chỉ trang web (đối với báo điện tử), ngày hoạt động báo chí.
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phi lợi nhuận, tùy theo loại hình tổ chức của cơ quan chủ quản.
  • Có bản sao giấy phép lưu hành báo chí (đối với báo in) hoặc giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử (đối với báo điện tử) do cơ quan quản lý báo chí cấp.
  • Có dấu hiệu sự đăng ký hoạt động báo chí trên tài liệu báo chí, trang thông tin điện tử.
  • Có đăng ký hoạt động báo chí trên hệ thống thông tin truyền thông quốc gia.

Ngoài ra, cơ quan báo chí cần phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, thiết bị, hệ thống kỹ thuật số phục vụ hoạt động sản xuất và phát sóng thông tin. Điều kiện này được quy định cụ thể trong Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Những điều kiện và quy định trên đây giúp đảm bảo hoạt động báo chí được thực hiện đúng pháp luật, tránh những vi phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan.