Công ty IT được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

CÔNG TY IT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ NHƯ THẾ NÀO?

Trước sự phát triển của công nghệ, sản phẩm phần mềm ngày càng đa dạng để phục vụ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Do đó, các công ty hoạt động trong các lĩnh vực này cũng được hưởng một số ưu đãi nhất định hỗ trợ cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Các công ty sản xuất phần mềm thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020 và Phụ lục II Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Luật đầu tư. Các hình thức ưu đãi bao gồm:

  1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”)

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế suất bao gồm:

  • Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm (15) năm đầu tiên kể từ năm doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế;
  • Miễn thuế bốn (04) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín (09) năm tiếp theo;
  • Sau thời gian được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp sẽ chịu mức thuế suất thông thường là 20%.

Theo quy định nêu trên, doanh nghiệp sản xuất phần mềm sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

Thời gian miễn, giảm thuế

Ưu đãi

Từ năm 01 đến năm 04

Được miễn thuế TNDN

Từ năm 05 đến năm 13

Thuế suất thuế TNDN: 5%

Từ năm 14 đén năm 15

Thuế suất thuế TNDN: 10%

Từ năm 16 trở đi

Thuế suất thuế TNDN: 20%

Lưu ý:

  • Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.
  • Đối với hoạt động “Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính (CPC 8421)” và “Hoạt động dịch vụ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (CPC 8499)” không được xác định là sản xuất sản phẩm phần mềm, Công ty không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động này.
  • Doanh nghiệp kinh doanh mua bán phần mềm thì sẽ không được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên.
  1. Thuế giá trị gia tăng (“Thuế GTGT”)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”

Như vậy, sản xuất phần mềm máy tính và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  1. Miễn thuế nhập khẩu

Theo quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các khu công nghiệp tập trung sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo ra tài sản cố định và phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Bao gồm:

“a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại Điểm a Khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.”

Trên đây là tổng hợp các ưu đãi thuế mà công ty hoạt động trong lĩnh vực IT được áp dụng. Tuy nhiên, công ty căn cứ vào doanh thu và hoạt động thực tế để xác định chính xác loại ưu đãi được hưởng và thủ tục phải thực hiện để được hưởng ưu đãi thuế.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].