Các chế độ báo cáo định kỳ bắt buộc của công ty có vốn nước ngoài

CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ BẮT BUỘC CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Các chế độ báo cáo định kỳ bắt buộc của công ty có vốn nước ngoài là nghĩa vụ bắt buộc mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ phải thực hiện. Các chế độ báo cáo đầu tư là phương thức để cơ quan quản lý đầu tư quản lý chặt chẽ đối với những công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế không phải các công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam đều biết được những loại báo cáo đầu tư định kỳ nào bắt buộc phải nộp và thực hiện nó một cách đầy đủ.

Trong phạm vi bài viết này, GLAW sẽ cung cấp cho quý khách hàng toàn bộ những báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Sau đây gọi tắt là “IRC”)  phải thực hiện định kỳ theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan.

I. Đối tượng phải thực hiện các loại báo cáo đầu tư định kỳ:

1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được góp vốn bởi nhà đầu tư thuộc trường hợp phải xin IRC khi đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Cụ thể:

  • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Tổ chức kinh tế có tổ chức kinh tế khác là thành viên mà tổ chức kinh tế này, có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Các tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận chứng nhận đăng ký đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các công ty Việt Nam trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (hay nói chung là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà không có IRC) không thuộc đối tượng phải thực hiện các loại báo cáo đầu tư đề cập trong bài viết này.

II. Các loại báo cáo phải thực hiện:

Cụ thể, sau khi được cấp IRC, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện những chế độ báo cáo định kỳ sau đây:

Thứ nhất, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

 

Định kỳ hằng quý (03 tháng/lần)

Định kỳ hằng năm

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư quý

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm

Nội dung báo cáo

Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Thời điểm nộp

Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau Quý báo cáo

Trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo

Nơi nộp báo cáo

Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn

Hình thức nộp

Nộp trực tuyến (online) thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (fdi.gov.vn)

Thứ hai, báo cáo giám sát đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư

 

Định kỳ 06 đầu năm

Định kỳ hằng năm

Tên báo cáo

– Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư

– Báo cáo giám sát, đánh giá trong giai đoạn khai thác, vận hành

– Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư năm

– Báo cáo giám sát, đánh giá trong giai đoạn khai thác, vận hành năm

Nội dung báo cáo

Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động, đáp ứng các yêu cầu quy định tại IRC,…

Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động, đáp ứng các yêu cầu quy định tại IRC,…

Thời điểm nộp

Sau đó nộp báo cáo trực tiếp trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo

báo cáo trực tiếp trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo

Nơi nộp

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Hình thức nộp

Nộp trực tuyến tại Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chưa triển khai Hệ thống thì công ty thực hiện nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

Nếu nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo dự án đầu tư theo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đồng thời biện pháp bổ sung là bắt buộc phải thực hiện báo cáo tương ứng.

Ngoài ra, công ty có vốn nước ngoài cần lưu ý, hiện nay khi thực hiện thủ tục điều chỉnh IRC, cơ quan đầu tư sẽ rà soát và yêu cầu công ty phải nộp đầy đủ các loại báo cáo định kỳ bắt buộc này mới cấp IRC điều chỉnh nên công ty cần lưu ý và bảo đảm nộp đầy đủ các loại báo cáo nêu trên.

Công ty GLAW cung cấp tất cả dịch vụ liên quan đến tư vấn và thực hiện đăng ký, điều chỉnh dự án đầu tư, lập và nộp các loại báo cáo đầu tư định kỳ. Để được hỗ trợ thêm, có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0945.929.727 hoặc email: [email protected].