MỘT NGƯỜI CÓ THỂ ĐỨNG TÊN NHIỀU CÔNG TY?

 

   Việc đứng tên công ty được pháp luật thừa nhận với danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật của công ty, cho nên một người có thể đứng tên nhiều công ty nghĩa là người đó có thể làm đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

   Như vậy với loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật để đáp ứng linh động được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc sử dụng bao nhiêu người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét k